شرایط عضویت

عضويت در جامعه قالبسازان ايران به يکي از صورت هاي ذيل است:
1- عضويت براي اعضاي حقيقي عادي:
 شامل متخصصين، مهندسين و کارشناساني مي باشد که در صنايع قالبسازی و ابزارسازي ، خدماتي، تحقيقاتي وآموزش
 در سطوح دانشگاهي و فني وحرفه اي و صنايع وابسته به نحو مؤثر در پيشرفت صنايع قالبسازي ايران فعاليت مي نمايد.
2- عضويت اعضاي حقوقي:
 مؤسسات و گروه هايي که به طور مستقيم ويا غير مستقيم با صنايع قالبسازي همکاري دارند.
       شرایط کلی عضویت :
 
1-  پذيرفتن مفاد اساسنامه جامعه قالبسازان ايران
2-  محروم نبودن از حقوق اجتماعي و وابسته نبودن به سازمانها و تشکيلات ضد نظام جمهوري اسلامي ايران
3-  داشتن حسن شهرت حرفه اي و اجتماعي
4- دارا بودن يکي از شرايط داوطلبين عضويت به شرح زير:
  شرايط داوطلبين عضويت اشخاص حقيقي
  شرايط داوطلبين عضويت اشخاص حقيقي عبارت است از احراز يکي از شرايط زير:

1-  دارا بودن مدرک کارشناسي يا بالاتر در يکي از رشته هاي مهندسي مرتبط
2-  دارا بودن مدرک ليسانس در رشته هاي علوم با دو سال سابقه کار مرتبط
3-   دارا بودن مدرک کارداني در رشته هاي فني با دو سال سابقه کار مرتبط
4-   دارا بودن مجوز فعاليت قالبسازي از مراجع ذيربط قانوني
   مي باشد.
  شرايط داوطلبين عضويت اشخاص حقوقي
  کليه موسسات - شرکت ها - کارگاه ها و واحدهايي که به صورت مستقيم يا غير مستقيم در ارتباط با صنايع   قالبسازي فعاليت مي نمايند.
 
 
عضويت اشخاص حقيقي
 روش هاي عضويت در جامعه قالبسازان ايران:
1-  چاپ گرفتن از فرم عضويت ، تکميل و فاکس آن به شماره 77523780 
2-   تکميل فرم عضويت بصورت آن لاين
 مدارک لازم:
- سه  قطعه عکس 4× 3
-  فتوکپي شناسنامه و کارت ملی 
-  تکميل فرم درخواست عضويت
-  فتوکپي آخرين مدرک تحصيلي يا مجوز فعاليت يا تاييدية سابقه کار
 - تاييدية حسن شهرت توسط يکي از موارد هفتگانه اشاره شده در آيين نامه عضويت
-  پرداخت مبلغ  500.000 ريال به حساب شمارة    4993226389  ویا شماره    کارت6104337968690295     بانک ملت شعبه پیچ شمران به نام جامعه قالبسازان ایران 
عضويت اشخاص حقوقي
 روش هاي عضويت در جامعه قالبسازان ايران:
1- چاپ گرفتن از فرم عضويت ، تکميل و فاکس آن به شماره 77523780
2- تکميل فرم عضويت بصورت آن لاين

 مدارک لازم:
-   آخرين روزنامة رسمي و تغييرات شرکت يا جواز فعاليت
 -  تکميل فرم درخواست
-  دو قطعه عکس از مديرعامل يا مدير کارگاه و مؤسسه (درصورتيکه مديرعامل يا مدير کارگاه و مؤسسه  بخواهد شخص ديگري را به عنوان نماينده معرفي نمايد، دو قطعه عکس نماينده ضروري است ) 
 -  پرداخت مبلغ  3.000.000  ريال به  حساب شمارة    4993226389  ویا شماره کارت    6104337968690295 بانک ملت شعبه پیچ شمران به  نام جامعه قالبسازان ایران 

برای پر کردن فرم عضویت اینجا کلیک کنید