لیست اخبار

ــــ

image1551856857.jpg
جلسه هیئت مدیره دوره هشتم جامعه صنفی قالبسازان ایران

ــــــــــــ

جلسه شهریور ماه هیئت مدیره جامعه قالبسازان در روز پنج شنبه مورخ 97/06/22 برگزار شد.

محسن زرین زاد

هیئت مدیره


image1552206863.jpg
جلسه هئیت مدیره جامعه قالبسازان ایران

ــــــــــــ

جلسه مهر ماه هیئت مدیره جامعه قالبسازان در روز پنج شنبه مورخ 97/07/26 برگزار شد.

محسن زرین زاد

هیئت مدیره


image1552207681.jpg
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

ــــــــــــ

صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم جامعه قالبسازان ایران مورخ 27 تیرماه 97

محسن زرین زاد

جامعه قالبسازان , هیئت مدیره


image1552208307.jpg
جلسه هیئت مدیره دوره هشتم جامعه صنفی قالبسازان ایران آبان ما...

ــــــــــــ

جلسه آبان ماه هیئت مدیره جامعه قالبسازان در روز پنج شنبه مورخ 97/08/24 برگزار شد.

محسن زرین زاد

هیئت مدیره