ارسال پاسخ

۹ بهمن ۱۳۹۵

istma.ir

7s چیست؟

گردآورنده: امیرحسین علیزاده

7S از جمله سیستمهایی است که طبق نظر بسیاری از صاحبنظران، پایه ی اولیه و سنگ بنای سایر سیستمهای کیفی و بهره وری مانند TQM, TPM, QCC  و غیره می باشد و توصیه میگردد شرکتها قبل از پیاده سازی این گونه سیستمها اقدام به پیاده سازی اصول نظام آراستگی آن بنمایند. خواستاه اصلی 7S مربوط به ژاپن است و بتدریج به کشورهای سنگاپور، مالزی، اندونزی و تایلند نیز نفوذ کرده است. چرا که این سیستم بدلیل گستردگی مفهوم و دربر گرفتن ابعاد گوناگونی همچون نظم، شناسایی و ردیابی و ایمنی، پاکیزگی، آموزش بازیابی و بهبود، روش مناسبی جهت دستیابی به بسیاری از از استاندارد های مدیریت و از جمله ISO میباشد در این تحقیق سعی شده که به بررسی سیستم 7S و ابعاد مختلف آن و کاربرد آن در محیط کار پرداخته شود و بررسی ها نشان میدهد که استفاده از سیستم 7S میتواند در شناسایی اهداف در سازمانها و همچنین نقش موثر ان در کاهش عوامل غیر ضروری و افزایش بهره وری در سازمان موثر بوده و توسعه صنعت و بهبود عوامل انسانی را افزایش میدهد.

کلمات واژه ها:

SEIRI= ساماندهی    = SEITON نظم و ترتیب    SEISO= پاکیزگی SEKIETSU  =  استانداردسازی    =SHESUKE  انظباط    =SHUKKAN سماجت           SHIKKAIYARA   = سخت کوشی

مقدمه: آهنگ شتابان توسعه صنعتی در کشور روز به روز نیاز مبرم به نیروی انسانی سالم و تندرست را متجلی میسازد، زیرا فقط با اتکا بر نیروی انسانی که از لحاظ جسمی و روانی و اجتماعی سالم میتوان گذر از جامعه سنتی به جامعه صنعتی را در زمان معقول تحقق بخشید. در کشورهای در حال توسعه رشد صنعتی به عنوان شاخص اقتصاد مالی مطرح میباشد ولی متاسفانه همین منبع خیر و برکت برای نیروی انسانی، در صورت عدم رعایت اصول ایمنی پیامدهای ناخوشایند و نامطلوبی در بر دارد این حوادث زیانبار علاوه برآنکه سهم عظیمی از دستاوردهای توسعه را بر باد میدهد برای اصلی ترین محور توسعه نیروی انسانی آسیب فراوان وارد میسازد. نظم و ترتیب و ایمنی از مهمترین پارامترهای دستیابی به موفقیت در سازمانهاست نقش نظم و ترتیب به گونه ای است که در تمامی مدلها و استانداردهای مدیریتی تعالی سازمانی مد نظر قرار گرفته است. بدین منظور و با توجه به منافع ایجاد انظباط و نظم، سازمانهای سرآمد، اقدامات جدید و موثری در این رابطه انجام رسانیده اند در این راستا مدلهای مختلفی در خصوص ساماندهی محیط توسط سازمانها به کار گرفته است شده است. ولی نظم و ترتیب نهفته در فرهنگ ژاپنی، باعث ایجاد و توسعه مدلی برای پاکسازی، انظباط، نظافت نگهداری و فرهنگ سازی در یک سازمان شده است. این موارد به عنوان یک مدل آراستگی 7S نامگذاری شده است. برای دستیابی به اهداف و آرمانهای کاری باید در زمینه و شرایط لازم برای دستیابی به آن را فراهم آورده و ایجاد شرایط مطلوب در محیط کاری و زندگی کاری در صورت به خدمت گرفتن تکنیکها و اصول 7S و همچنین تدوین برنامه دقیق زمانبندی شده فعالیت اجرایی میسر میباشد. این روش در ایجاد محیط سازمان یافته مرتب و پاکیزه، استاندارد و سامان یافته تاکید دارد. در عین حال با توجه به تاکید این تکنیک بر مفاهیم بسیار ساده و ابتدایی که درک آن بسیار آسان است ولی برای اجرای موثر آن همکاری و مشارکت آحاد کارکنان را می طلبد. نظام آراستگی ضمن آموزش اصول ابتدایی کیفیتگرایی، سازمانها را در دستیابی به بهره وری بالاتر یاری میرساند که در این مهم از طریق اجرای مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) تحقق میابد و برای اجرای این نظان نیز باید بستر فرهنگی لازم و مناسب را ایجاد نمود که اولین اقدام آن اصول 7S میباشد.

1- اولویت موجود در پیشگیری از سوانح

در تدوین راهبردهای (استراتژیها) کنترل و مدیریت ایمنی در محیط کار لازم است و باید اصول بنیادی زیر رعایت شو.

باید منشا خطرات احتمالی را رفع و از راه حلهای سریع و موقت پرهیز کرد و در عوض با استفاده ازعلائم هشداردهنده مشکل را به طور اصولی حل کرد.

باید در هنگام طراحی محیط کار، محیط را با افراد تطبیق داد( و نه برعکس).

باید برای بهبود شرایط از فناوری بهره جست.

میبایست اولویت را در ایجاد ایمنی در محیط کار دانست.

ضرورت داد که اطمینان یابیم یکایک افراد، با اصول ایمنی محیط کار برای حفظ ایمنی خود آشنا هستند.

باید اطمینان یافت که یکایک افراد، با مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست آشنایی کامل دارندو نیز اینکه بهداشت ایمنی و محیط زیست از هر جهت در تمام فعالیتهای سازمان اعمال میشودو خود را موظف به اجرای آن میدانند.

1-1 اصول پیشگیری از سوانح به طور خلاصه این اصول عباتند از: استفاده منظم از راهکارها(تکنیکها) شناسایی و رفع خطرات، کنترل خطرات احتمالی ناگزیر و نیز استفاده از راهکارهایی برای تاثیرگذاری در رفتار و ترغیب دیدگاههای بی خطر، این موارد مهمترین مسئولیتهای مدیران به شمار می آید.

2-1 مدل فاکتورهای انسانی در بروز حوادث و مخاطرات

در راستای منشا یابی حوادث و مخاطرات کارگاهی، پایه و اساس علت یابی است. یعنی اینکه چرا افراد(پرسنل) به صورتی رفتار می کنند که اعمال مخاطره آمیز سوانح رخ میدهند این مدل بر این واقعیت استوار است که رفتارهای فردی تحت تاثیر دو فاکتور مختلف قرار میگیرند. یکی از آنها تمایلات درونی(ذاتی) فرد به خطا و دیگری شرایطی است  که القاگر خطا در فرد است هنگامی که هریک از این پارامترها به صورت منفک و یا به صورت توام، وجود داشته باشد و رویدادی نیز به صورت ناخواسته بروز کند، آنگاه خطر، حضور پیدا می کندو در صورتیکه احتمال خطر وجود داشته باشد است  و شرایط محیط کار نیز مناسب باشد نتیجتا حادثه ای به وقوع خواهد پیوست.

2- تعریف 7S:

عبارت 7S بر اساس حروف ابتدایی 7 واژه ژاپنی انتخاب شده است در کتاب و مقالات مختلف به ترجمه های متعددی از 7S ارائه شده است و ترجمه زیر از کتاب و منابع اقتباس شده است.

ترجمه فارسی

انگلیسی

ترجمه انگلیسی

ژاپنی

ساماندهی

Sorting

Organization

Seiri

نظم و ترتیب

Sweeping

Neatness

Seiton

پاکیزه سازی

Simplifying acces

Cleaning

Seiso

انظباط

Delf Discipline

Discipline

Shitsuke

استاندارد سازی

Standardization

Standardization

Seiketsu

سخت کوشی

Hard working

Hard working

Shkkaiyara

سماجت

Argere peatedly

Argere peatedly

Shukkan

جدول 7S

1- 2Seiri   (ساماندهی) شناسایی و جداسازی اقلام غیر ضروری از اقلام ضروری در سازمان. به عنوان اولین اصل در ساماندهی محیط کار شناخته میشود. و به معنای جداکردن اقلام، اوراق و اطلاعات لازم و کاربردی از غیر آن و دور نمودن غیر لازمها و غیر کاربردیها از محیط کار و همچنین تعمیر، تعویض، یا تصحیح نواقص و معایب می باشد. هدف از اجرای این مرحله شناسایی کلیه اشیا لازم و اطلاعاتی است که مورد استفاده واقع نمیشوند.و باعث برهم ریختگی محیط کار هستند این موارد باید دسته بندی شده و به طریقه مناسب، جمع آوری و دور ریخته شوند. با اجرای صحیح این اصل، وسایلی که به آنها نیاز داریم مشخص شده و چگونگی سامان دادن به آنها طی مراحل بعدی صورت میگیرد.در همین راستا میتوان کالاها را بر اساس ABC دسته بندی نمود.که اولا در هنگام نیاز کالا و و قطعات به میزان مورد نظر موجود باشد و ثانیا مقدار کالا و قطعات به اندازه مناسب باشد که بتوان همواره هزینه هایی همچون ایمنی، در دسترس بودن و ..... را کاهش داد. بر اساس بررسی های نشان داده شده 20 درصد از اقلام موجودی 80-70 درصد ارزش کل موجودیها را تشکیل میدهند این دسته کالاها را در رسته A نامیده اند. دسته دوم کالاهایی هستند که 30 درصد اقلام موجودی انبار را دارد و از نظر ارزش 15 درصد کل موجودیها را به خود اختصاص میدهند این دسته کالاهی دسته B گویند در دسته سوم60-50 درصد انبار را تشکیل داده  و 10-5 درصد ارزش کل موجودیها را به خود اختصاص داده و دسته C  نام دارد. در زیر به مواردی از این S اشاره شده است:

مشخص کردن تمامی ملزومات اداری توسط فرم(فرمهای طبقه بندی) با توجه به اولیت استفاده از آن.

مشخص کردن اقلام غیر ضروری توسط فرم(اقلام غیرضروری)

تعیین محدوده ای از محل کار هر واحد به عنوان انبار موقت اقلام غیر ضروری.

مشخص کردن اقلام تعمیر پذیر توسط فرم(اقلام تعمیرپذیر) و انتقال اقلام تعمیرپذیر به واحد تعمیرات.

برای کمک به تصمیم گیری در خصوص دور ریختن و یا نگهداری اشیا از تکنیک RED TAG (کارت قرمز فرسودگی اجناس) استفاده میشود.

ساماندهی

Seiri

اقلام غیر ضروری

اقلامی که فاقد ارزش بوده و به راحتی دور میشود

اقلامی که قابل فروش هستند

اقلامی که در یک واحد قابل استفاده نبوده اما در سایر قسمتها از آن  استفاده میشود

اقلامی که مرتبا استفاده میشود(روزانه یا هفتگی)

اقلامی که استفاده نمیشود اما میبایست نگهداری شوند.

اقلامی که مرتبا استفاده میشود( ماهیانه یا 6 ماه یکبار)

اقلام ضروری

فورا دور انداخته شود

برنامه ریزی جهت فروش یا مزایده

عودت به اتاق بایگانی

به صورت جداگانه در محل با داشتن برچسب شناسایی نگهداری شود(اتاق بایگانی)

آنها را در محل کار و در مکانی که از مرکزیت برخوردار است نگهداری شود

در محل کار و در دسترس نگهداری شده یا با خود حمل شود

طبقه بندی

عملیات مورد نیاز

 

2-2  Seiton (نظم و ترتیب) تعیین بهترین مکان برای اقلام.

دومین اصل ساماندهی محیط کار است و به معنای مرتب کردن اقلام، اوراق و اطلاعات و تعیین جای مناسب برای آنان، به نحوی که با سرعن و سهولت قابل دسترس باشند. این اصل سعی در تعیین یک مکان مشخص و آدرس دقیق و گویا برای کلیه اقلام دارد و پس از آن گذاشتن اقلام در مکان تعیین شده و هدف از آن مرتب کردن کلیه اقلام، وسایل و لوازم ضروری و اطلاعات کامپیوتری یا کاغذ و قرار دادن آنها در مکانهای مناسب با شناسه های مربوط است به طوری که بتوان به آسانی به آنها دسترسی داشت. رعایت این اصل به معنی قرار دادن هرچیز در جای خود(مانند قرار دادن لوازم و ملزومات در کمد) میباشد که با انجام آن میتوان از هرگونه سردرگمی، اتلاف وقت و ... جلوگیری کرد.

 نمونه هایی از اجرای این S:

تجهیز میزهای افراد به ملزومات اداری و اشیایی که غالبا استفاده می شوند. جمع آوری و مهار سیمها توسط لوله های خرطومی، بست مخصوص و داکت زمینی جهت ساماندهی سیمها و جلوگیری از خراب شدن آنها.

استقرار تابلو اعلانات اختصاصی 7S در محل هر تیم جهت ایجاد فرهنگ نوین سازمانی(نصب اطلاعیه ها، موارد آموزشی و ...) استفاده مجدد از کاغذهای یک رو سفید جهت کاهش مصرف کاغذ.

نصب لیبل ( وروردی – در دست اقدام- خروجی) بر روی کازیو جهت سهولت دستیابی به مدارک.

استقرار زونکن سه گوش برای کاغذهای یک رو سفید در کنار پرینتر.

استفاده از سیستم بایگانی مناسب به طوری که سوابق سالهای گذشتهدر جاهای دورتر قرار گیرد.

تمامی دیوارها عاری از هرگونه تقویم، کاغذ، یادداشتو ...بوده و در صورت لزوم نصب اطلاعیه یا هر اطلاعات دیگر میبایست بر روی تابلو مخصوص قرار گیرد.

آوردن و بازگرداندن هرچیز در حداقل زمان( قانون 30 ثانیه)

استقرار هر چیز در جای مشخص و  مخصوص به خود ( استقرار و طبقه بندی فرمها در قفسه های مخصوص)

3-2  Seiso ( پاکیزه سازی: نظافت، پاکیزه داری، (رنگ آمیزی و زیبا سازی محیط کار))

سومین اصل ساماندهی محیط کار است.و به معنای پیشگیری از کثیفی و پاکیزه نگهداشتن محیط، پاک کردن و نظافت کامل محیط کار و لوازم مورد استفاده است به نحوی که هیچ گونه گردو غبار، آلودگی وجود نداشته باشد. این پاکسازی همواره با بازرسی و بازبینی انجام شده و باعث می شود که لوازم و وسایل مورد استفاده همیشه در شرایط مطلوب باشند. تمیز و مرتب بودن وسایل علاوه بر ایجاد محیط دلپذیر موجب نگهداری و حفاظت از وسایل مورد استفاده شده و اشکالات احتمالی با وضوح و آسانی بیشتر قابل مشاهده خواهند بود.

میزان استاندارد نظافت به نوع فعالیت در محل کار ارتباط دارد.

برای مثال داروخانه باید پاکیزه تر از ساختمان کارخانه باشد، عمل به برنامه مناسب نظافت غالبا بخشی از مراقبت صحیح از تجهیزات و ساختمانها به شمار می آید.

نمونه هایی از اجرای این S را می توان به صورت زیر فهرست نمود.

انجام بازبینی و پاکیزه سازی مستمر توسط مجری ارائه خدمات

شناسایی و رفع خرابیهایی که در اثر نشتیها و فرسایشها ترکها و ... بوجود آمده است.

شناسایی منابع آلودگی و سمی و سعی در حذف یا کنترل آن ( آلودگی صوتی، آلودگی ناشی از گازهای سمی)

شناسایی منابع آلودگی صوتی و سمی مانند گفتگو بلند کارکنان، صدای بلند تلفن، موبایل، حرکت صندلی و اجسام دیگر و ...و حذف یا کنترل آن

حذف موارد آلودگی کلیه اقلام ضروری (لوازم اداری، کامپیوتر، تلفن و ...)

استفاده از ظروف یا سطلهای تفکیک ضایعات با توجه به سیستم استفاده کننده (کارخانه، بیمارستان و ...)

4-2 استانداردسازی: ( Standardization) استاندارد سازی بهترین وضعیت حاصله از اجرای سه گام قبلی

به عنوان S چهارم شناخته میشود و به معنای تداوم و حفظ وضع مطلوب ناشی از اجرای سه اصل اول و رعایت ایمنی در کار می باشد. هدف از آن حفظ و نگهداری به نحوی که از بهم خوردن دوباره نظم ایجاد شده جلوگیری به عمل آید. تمام افراد ممکن است در زمانهای مختلف نسبت به تمیز کاری و مرتب کردن محل کار خود اقدام کنند ولی به خاطر عدم تکرار مناسب اقدامات پس از گذشت چند روز، نظم و ترتیب ایجاد شده دوباره بهم میریزد. هدف از اصل استاندارد سازی این است که با رعایت مرتب و منظم عملیات ساماندهی، پاکیزگی و ایجاد و برقراری قواعد خاص از بهم ریختگی دوباره محل کار و اطلاعات جلوگیری به عمل آید.

بدین ترتیب برای هر یک از اصول سه گانه با تهیه و تدوین استانداردها و سیاستگذاریها و استفاده از دستوالعمل ها و روشهای خاص سعی میشود محیط کار همواره سامان یافته و حتی روز به روز ارتقا یابد. به عنوان مثال برای شناسایی و دور ریختن اقلام غیر ضروری، نیازمند قواعدی هستیم که بر اساس آن بتوانیم اصل ساماندهی و سیاستگذاری را همواره رعایت کنیم در مرتب ساختن اقلام، باید محل نگهداری اشیاء به تفکیک و با برچسبها و شناسه های مناسب، تعیین شده و نیز شیوه های نگهداری و استفاده از آنها معلوم و معین باشد.

1-4-2 سیاستگذاری برای ایمنی: کارآمدترین روش اثبات تعهد و پشتیبانی مدیران در قبال ایمنی، عبارت از این است که ایشان سندی را برای سیاستگذاری ایمنی، تدوین کنند و ارشدترین عضو گروه مدیران با ذکر تاریخ آن به امضا برسان. پس باید اطمینان یافت که ملزومات و سیاستگذاریهای مذکور را مدیران و سرپرستان و کارگران به طور دقیق اجرا کنند شرط اساسی حضور مدیران در همه سطوح، آن است که در اسناد سیاستگذاری برای ایمنی، جزئیات مسئولیتهای مربوط به ایمنی را مشخص کنیم و سپس در هر بازه بررسی کنیم که آیا مسئولیتها به قدر کافی ایفا شده است یا خیر.

2-4-2 سازماندهی و ایجاد تمهیدات: جزئیات سازماندهی برای حفظ ایمنی لازم می باشد، من مله از مسئولیتهای مدیران و سرپرستان در همه سطوح میبایست مشخص و مدیران و نیروی کار همه سطوح، خلاصه هایی دقیق از وظیفه شان در قبال ایمنی خود و دیگران را در محل کار داشته باشند.

نمونه ای از اجرای این S  را میتوان به صورت زیر فهرست نمود:

< >بازبینی دوره ای(تشکیل کمیته بازرسی، بازرسی و بازدید از مجموعه تحت پوشش و ممیزی داخلی)تدوین استانداردها ( استانداردهای لباس فرم و ...)استفاده از علائم و نشانه هااستفاده از علائم مربوط به تجهیزات خاموش کننده ( علائم مربوط به زنگ خطر و وسائل ایمنی و راهنمای سیستم اطفائ حریق، تابلو سیگار کشیدن ممنوع)تمهیدات پیشگیری از خطا و اشتباه (آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر، تدوین دستورالعمل های کاری برای استفاده از تجهیزات ویژه)تدوین نظام نامه 7Sتشکیل جلسات کمیته راهبردی، بررسی نتایج بازرسی های دوره ای و اخذ تصمیمات لازم برای پیشبرد اهداف 7S در نظر گرفتن شاخصها یا ارزیابی واحد ها، تعیین واحد نمونه در شرکت و اختصاص یکی از پارامترهای ارزیابی ماهانه به امر پاکیزگی محل کار.5-2 ایجاد سیستم آموزشی، مشارکتی، انظباطی و بازرسی برای حفظ استانداردهای وضعیت حاصله

انظباط آخرین اصل ساماندهی محیط کار است و به معنای آموزش کابردی مفاهیم 7S به تمامی کارکنان، جلب مشارکت عمومی و تدوین، ابلاغ و اجرای مقررات سازمان میباشد.منظور از آن حفظ نظم و تبدیل ساماندهی به عنوان یک رفتار عمومی و رقابت در بین افراد (عادت) است که از طریق آموزش و آماده سازی کارکنان برای رعایت اصول ساماندهی و سیاستگذاری محیط کار (فرهنگ سازی) برآورده میشود، مطلبق این اصل، تکالیف و وظایف هریک از افراد در اجرای شیئه های ساماندهی و پیروی از دستورالعمل ها و قواعد، تعیین شده و بر نحوه انجام فعالیتها، نظارت میشود. علاوه بر موارد فوق از روشهای ایجاد انگیزه مانند فراهم آوردن شرایط رقابت سالم بین افراد و بخش ها، انتخاب و تشویق افراد و بخشهای موفق در اجرای7S  و سایر شیوه های مناسب برای برآوردن این اهداف شناسایی، طراحی و اجرا گردد.

1-5-2 نیازهای آموزشی

نیازهای سازمانی آموزشی: تجربه نشان داده استکه کارکنان جدید به سبب ندانستن خطرات محیط کار، بیشتر در معرض سانحه قرار میگیرند. لذا در سازمانها آموزش ایمنی در برنامه های مقدماتی آموزش عملی، بسیار حائز اهمیت میباشد.

< >نکاتی اساسی که باید در آموزش مقدماتی لحاظ شود:مرور برنامه یا سیاستگذاریهای کلی سازمان برای بهداشت و بحث در مورد آن همچنین برررسی سیاستگذاریهای مربوط به فعالیتهای شغلی تازه واردان.

اعتقاد سازمان در مورد ایمنی: اهمیت بهداشت به اندازه اهمیت تولید و هرکدام از فعالیتهای سازمانی است. هر سانحه عللی دارد و میتوان از آن جلوگیری کرد. مهمترین مسئولیت مدیران و سرپرستان جلوگیری از وقوع سوانح و مشاوره در خصوص هرگونه ابهام و سوال در رابطه با ایمنی و بهداشت محیط کار است. آموزش این مطلب که هر یک از کارکنان مسئول ایمنی خود و دیگران هستند.

قوانین و مقررات محلی، ملی و نیز سازمانی در باب ایمنی اعتبار قانونی داشته و شخص متخلف میبایست مورد مواخذه قرار گیرد.

شرح نوع آموزش لازم در مورد بهداشت و ایمنی عبارت است از:

آموزش مقدماتی کارکنان جدید (شامل آموزش فردی و تخصصی موارد آموزشی مناسب و فراگیر در سیستم مربوطه)

آموزش تخصصی هر شغل جهت پرسنل تازه کار در محیط کاری

آموزش سرپرستان و مدیران و آموزشهای تقویتی برای کلیه کارکنان

نمونه هایی از اجرای این S میتوان به صورت زیر فهرست نمود:

نصب پوسترهای آموزشی، پیامهای آموزشی7S و ... بر روی تابلو اعلاناتداخلی یا تابلوهای عمومی

کمک گرفتن از ابزارهای مناسب جهت نگهداری سیستم (استفاده از فرم وضعیت مطلوب، استفاده از ارزیابی های ارزی)

تمرین نظم و ترتیب (آموزش نظام مستمر، ارزیابی و پاداش به پرسنل جهت انظباط)

تمرین وقت شناسی ( استفاده بهینه از زمان)

نگرش مدیریت به ایجاد محیطهای عمومی در فضای کاری ( ایجاد فضای سبز و یا امکانات رفاهی در محل کار)

6-2 سختکوش: (Hard working) منظور از آن در دیدگاه ژاپنی به معنای سخت کار کردن است و نه به معنای زیاد کار کردن بلکه به معنی این است که باید علاقه باطنی و واقعی به کار را در افراد از طرق باور قلبی به مقوله کار بیندیشند. تنها در این صورت است که میتوان به موضوع کیفیت کار هم توجه داشت، به کوتاه سخن به معنای کار کیفی کردن و نه زیاد کار کردن و مهمتر از آن از کار لذت بردن است.

7-2 سماجت (Agere peatadly): منظور از آن تداوم بخشیدن به یک برنامه و اجرای یک تکنیک تا سر حد ملکه درآمدن آن است. نقش مدیران در اجرای تکنیکهای فوق الذکرمربوط به اگونومی تا جایی است که انجام تکنیکها را تبدیل به یک عادت نماید.

3- دستاوردهای اجرای نظام 7S

< >بهبود بهره وری سیستم و بوسیله شناسایی و رفع اتلافهای سازمانی و اداری ناشی از نظام آراستگی.ارتقا روحیه کاری، رضایتمندی شغلی و شادابی کارکنان بدلیل زیباسازی و آراستگی محیط کارپویاتر نمودن فرهنگ سازمانی و فعالسازی کارکنان در جهت مشارکت و بهبود در محیط کارایجاد تقویت روحیه کار گروهی و تیمی بدلیل آموزش آن در خلال پروژه و استقرار نظام 7S در قالب کار تیمیبهبود وضعیت ایمنی محیط کاربهبود کیفیت خدمات ارائه شدهبهبود روابط انسانیایجاد بستر و و زمینه مناسب برای اجرای سایر نظامهای مدیریتی، از جهت عادت به نظم پذیری و استاندارد سازی سیستمتسریع در استفاده از اقلام ضروری به علت نگهداری و نظافت قبل از ورود به سیستمبالا بردن بازدهی کلی سیستم و کاهش هزینه زمان های اتلافی در سیستم قبل از اجرایی شدن 7S4- شرایط لازم برای اجرای موفقیت آمیز نظام 7S< >تعهد در حمایت و پشتیبانی لازم و قاطع مدیریت ارشد و تاکید بر آگاهی کامل آنها از این نظامبستر سازی و فرهنگ سازی مناسب در این زمینهآموزش مستمر در کلیه سطوح ( مدیران ارشد، میانی و کارکنان) جهت توجیه اهداف، منافع و استانداردها و مکانیزم و عملکرد در نظام 7Sانتخاب افراد آگاه و دلسوز، علاقه مند و پیگیر برای برای مسئولیتهای نظام 7S مستمر بودن و تداوم اجرای نظام  7Sتهیه دستورالعمل اجرایی، چک لیستهای ارزیابی و ممیزی و انجام ارزیابی های دوره ای برای بهبود روش های پیاده سازی و افزایش اثربخشی این نظام در هر سیستم مخصوص به خود.تهیه و اجرای روشهای تشویقی و تنبیهی مناسب در جهت اجرای موفق تر این نظام.5- موانع و مشکلات اجرای نظام 7S:

عمده ترین موانع و مشکلات عبارتند از:

< >عدم آگاهی و شناخت مدیران ارشد از میزان تاثیرگذاری مستقیم بر سیستمهای تحت نظارت آنهاعدم آموزش کافی کارکنان جهت اجرای صحیح سیستمعدم حمایت لازم و کافی مدیرانعدم توجه به تداوم اجرای اصول 7S و عدم بازرسی های صحیح و دوره ای6- نتیجه گیری:

استفاده از نظام آراستگی بر مبنای 7S (که ابتدا توسط شرکتهای ژاپنی مورد بررسی قرار گرفته بود) باعث ایجاد منافع سرشاری برای سازمانها شده است. شناسایی اتلاف در سازمان، ارائه کارهای موثر جهت رفع آن و ممیزی روشهای به کار رفته شده با همراهی کارکنان سازمان، پایه های اساسی این نظام میباشد. با توجه به اینکه پیاده سازی نظام آراستگی نقش موثری را در توسعه صنعت و بهبود عوامل انسانی ایفا نماید.

منابع

1- بهداشت ایمنی و محیط زیست (HS.E) تالیف دکتر بیژن مقصودلو، عضو هیئت علمی دانشگاه.

2- اصول بهداشت ایمنی، محیط زیست در کار، آنچه مدیران و کارکنان باید بدانند، آلن جان، ترجمه دکتر احمد فیاض بخشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3- مدیریت تولید و عملیات، تالیف دکتر هایده متقی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری امیر حسینزاده

4- پنج اصل برای دستیابی به کیفیت عالی در محیط کار (7S) تالیف تاکاشی اوسارا

5- علیرضا علی نقی و احمدرضا زینب بخشی، سازمان ملی بهره وری ایران 1372

6- پنج گام بسوی موفقیت در ساماندهی محیط کار (7S) سید محمدرضا تولیت زواره، پرهام مطبوع صالح، جهاد دانشگاهی امیرکبیر 1383

7- TQM نگرشی منسجم، سامائل کیموهر، ترجمه حسینزاده 1379

 

خلاصه ای از مقاله فوق در شماره 88 نشریه قالب سازان آمده است.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد