کارآموزان برتر

ــــ

افتخار جامعه قالبسازان ایران است تا برترین کارآموزان خود را به صنعت معرفی نماید.

سال نام نام خانوادگی نام دوره نمره پایانی
97 عباس قمی CATIA I 90/100
97 دانیال کاشانی طراحی قالب فلزی سردکار 5 100/100
97 محمد محبوبی CATIA III 100/100
97 سیوان محمدی CATIA II 90/100
97 غلامحسین محمدی برام طراحی قالب فلزی سردکار 3 96/100
97 محمود مرادی CATIA II 95/100
97 فراز مرادی CATIA II 95/100
97 لاله مهدیزاده CATIA II 100/100
97 سید محمد علی موسویان طراحی قالب فلزی سردکار 2 98/100
97 رضا مومن اعلائی CATIA II 100/100
97 رضا مومن علایی CATIA I 90/100
97 مائده میرعظیمی CATIA II 95/100
97 فرشید مینائیان AUTOCAD2D&3D 95/100
97 پیمان نجاریان مشهدی CATIA I 100/100
97 محمد نوید نداف CATIA I 98/100
97 سهراب نژادرمضان CATIA II 90/100
97 اسماعیل نژادرمضان CATIA II 90/100
97 پریسا نقدی CATIA II 90/100
97 افشین نگاری SOLIDWORKS II 90/100
97 امیرحسین وثوق نیا AUTOFORM 98/100