کارآموزان برتر

ــــ

افتخار جامعه قالبسازان ایران است تا برترین کارآموزان خود را به صنعت معرفی نماید.

سال نام نام خانوادگی نام دوره نمره پایانی
97 علی رستمی CATIA I 95/100
97 مسلم رستمی مینا CATIA I 96/100
97 محمدحسین رنجبر SOLIDWORKS II 90/100
97 حسن زارعی CATIA I 90/100
97 عابدین سهل عمل CATIA III 100/100
97 حمیدرضا شادکام CATIA III 100/100
97 اسماعیل صابری طراحی قالب فلز سردکار1 90/100
97 علی اصغر صادقی طراحی قالب فلز سردکار1 95/100
97 کیارش صالح نیا CATIA I 96/100
97 مصطفی عابدی CATIA I 90/100
97 محمد عبادی معاف CATIA I 95/100
97 مسعود علیرضایی CATIA III 100/100
97 پیمان علیزاده AUTOFORM 98/100
97 مهدی عیوضی CATIA II 95/100
97 حمید غریب CATIA I 100/100
97 محسن فتوحی فیروزآباد SOLIDWORKS II 90/100
97 عرفان فرشباف طراحی قالب پلاستیک 1 90/100
97 محمدمهدی فروغی طراحی قالب پلاستیک 1 90/100
97 حامد قاسمی طراحی قالب پلاستیک 2 95/100
97 سپهر قربانیان CATIA III 100/100