کارآموزان برتر

ــــ

افتخار جامعه قالبسازان ایران است تا برترین کارآموزان خود را به صنعت معرفی نماید.

سال نام نام خانوادگی نام دوره نمره پایانی
94 محمدرضا یزدانی نقشه خوانی مکانیک 95/100
94 محمدرضا یزدانی SOLIDWORKS II 90/100
94 پوریا یوسفی CATIA I 95/100
94 پوریا یوسفی CATIA II 95/100