کارآموزان برتر

ــــ

افتخار جامعه قالبسازان ایران است تا برترین کارآموزان خود را به صنعت معرفی نماید.

سال نام نام خانوادگی نام دوره نمره پایانی
97 شایان احمدی AUTOFORM 97/100
97 امیرحسین اکبری SOLIDWORKS II 95/100
97 رضا امیر افشاری طراحی قالب پلاستیک 2 95/100
97 رضا امیر افشاری طراحی قالب فلزی سردکار 1 95/100
97 رضا امیر افشاری طراحی قالب فلزی سردکار 4 100/100
97 علی اکبر اوکاتی CATIA I 90/100
97 محمدرضا بابائیان طراحی قالب پلاستیک 2 90/100
97 پیام بهرامی CATIA I 100/100
97 مرتضی پورشاطر CATIA III 100/100
97 علیرضا تقی پور CATIA I 95/100
97 فربد جعفر پیشه CATIA I 90/100
97 علی جعفرآبادی CATIA III 100/100
97 سیدمرتضی حسینی اکبر AUTOFORM 97/100
97 حسن حیدری CATIA II 100/100
97 نسترن حیدری CATIA II 100/100
97 محمدحسین خسروی فرد CATIA I 90/100
97 سینا خلجی زاده SOLIDWORKS II 90/100
97 عرفان خلقی باویل CATIA I 100/100
97 پریسا دکتر ارسطوی مرندی CATIA I 90/100
97 فریبرز ذی نوری طراحی قالب فلز سردکار1 90/100