اعضا هیئت مدیره

ــــ

باقری

نام: حامد

نام خانوادگی: باقری

سمت: بازرس دوم هیئت مدیره