اعضا هیئت مدیره

ــــ

سلیمانی دودران

نام: قاسم

نام خانوادگی: سلیمانی دودران

سمت: عضو هیئت مدیرهربیعی

نام: اصغر

نام خانوادگی: ربیعی

سمت: عضو هیئت مدیرهصدری

نام: شاهین

نام خانوادگی: صدری

سمت: عضو علی البدل اول هیئت مدیرهطلایی

نام: کمال

نام خانوادگی: طلایی

سمت: عضو علی البدل دوم هیئت مدیرهقائم مقامی

نام: سید مجید

نام خانوادگی: قائم مقامی

سمت: بازرس اول هیئت مدیره