هیئت مدیره فعلی

محسن فقیهی

محسن فقیهی

سمت:رئیس هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر

سید ایمان تاج زاد

سمت:نائب رئیس هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
مهدی ساروقی

مهدی ساروقی

سمت:عضو هیئت مدیره و خزانه دار
اطلاعات بیشتر
قاسم سلیمانی دودران

قاسم سلیمانی دودران

سمت:عضو هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
رضا عباسی

رضا عباسی

سمت:عضو هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
اصغر ربیعی

اصغر ربیعی

سمت:عضو هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر

حسین مساح

سمت:عضو هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر

شاهین صدری

سمت:علی البدل اول هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر

کمال طلایی

سمت:علی البدل دوم هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر

مجید قائم مقامی

سمت:بازرس اول
اطلاعات بیشتر

حامد باقری

سمت:بازرس دوم
اطلاعات بیشتر