هیئت مدیره فعلی

محسن فقیهی

محسن فقیهی

سمت:رئیس هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
مهدی ساروقی

مهدی ساروقی

سمت:نائب رئیس هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
نیما کرباسی زاده

نیما کرباسی زاده

سمت:عضو هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
قاسم سلیمانی دودران

قاسم سلیمانی دودران

سمت:عضو هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
رضا عباسی

رضا عباسی

سمت:عضو هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
اصغر ربیعی

اصغر ربیعی

سمت:عضو هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
منوچهر فرهمند جوان

منوچهر فرهمند جوان

سمت:عضو هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر