اعضا هیئت مدیره

ــــ

فقیهی

نام: محسن

نام خانوادگی: فقیهی

سمت: رئیس هیئت مدیرهتاج زاد

نام: سید ایمان

نام خانوادگی: تاج زاد

سمت: نائب رئیس هیئت مدیرهساروقی

نام: مهدی

نام خانوادگی: ساروقی

سمت: عضو هیئت مدیرهمساح

نام: حسین

نام خانوادگی: مساح

سمت: عضو هیئت مدیرهعباسی

نام: رضا

نام خانوادگی: عباسی

سمت: عضو هیئت مدیره