قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

  • مدیر: فخریه عطایی
  • تلفن:--
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: جاده مخصوص کرج، کیلومتر 14 ،بلوار گلستانک ،شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
  • ایمیل: mina.ark@gmail.com