جلسه هیات مدیره جامعه صنفی قالبسازان

جلسه هیات مدیره جامعه صنفی قالبسازان

اولین جلسه هیات مدیره دوره هشتم جامعه صنفی قالبسازان

هفتمین نمایشگاه بین المللی ساختمان

هفتمین نمایشگاه بین المللی ساختمان

هفتمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و خانه عمان

نهمین نمایشگاه بین المللی حلال دبی

نهمین نمایشگاه بین المللی حلال دبی

نهمین نمایشگاه بین المللی حلال دبی

نمایشگاه های بین المللی قطعات یدکی

نمایشگاه های بین المللی قطعات یدکی

مجموعه نمایشگاه های بین المللی قطعات یدکی و خدمات پس از فروش خودرو

تفاهمنامه با دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

تفاهمنامه با دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

برگزاری جلسه ای جهت امضا تفاهمنامه با دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

  گزارش مجمع  فوق العاده جامعه قالبسازان ایران

گزارش مجمع فوق العاده جامعه قالبسازان ایران

گزارش مجمع عمومی فوق العاده سالیانه نوبت دوم جامعه صنفی قالبسازان ایران

گزارش مجمع عمومی عادی جامعه  قالبسازان ایران

گزارش مجمع عمومی عادی جامعه قالبسازان ایران

گزارش مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم جامعه صنفی قالبسازان ایران