جلسه هیات مدیره جامعه صنفی قالبسازان

جلسه هیات مدیره جامعه صنفی قالبسازان

جلسه هیات مدیره دوره هشتم جامعه صنفی قالبسازان

تسلیت به آقای محسن فقیهی رئیس هیات مدیره جامعه

تسلیت به آقای محسن فقیهی رئیس هیات مدیره جامعه

تسلیت به آقای محسن فقیهی رئیس هیات مدیره جامعه صنفی قالبسازان

جلسه هیات مدیره جامعه صنفی قالبسازان

جلسه هیات مدیره جامعه صنفی قالبسازان

اولین جلسه هیات مدیره دوره هشتم جامعه صنفی قالبسازان

هفتمین نمایشگاه بین المللی ساختمان

هفتمین نمایشگاه بین المللی ساختمان

هفتمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و خانه عمان

نهمین نمایشگاه بین المللی حلال دبی

نهمین نمایشگاه بین المللی حلال دبی

نهمین نمایشگاه بین المللی حلال دبی

نمایشگاه های بین المللی قطعات یدکی

نمایشگاه های بین المللی قطعات یدکی

مجموعه نمایشگاه های بین المللی قطعات یدکی و خدمات پس از فروش خودرو

تفاهمنامه با دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

تفاهمنامه با دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

برگزاری جلسه ای جهت امضا تفاهمنامه با دانشکده مکانیک دانشگاه تهران