جلسه هیات مدیره جامعه صنفی قالبسازان

جلسه هیات مدیره جامعه صنفی قالبسازان

جلسه هیات مدیره دوره هشتم جامعه صنفی قالبسازان

برگزاری همایش معرفی صنعت قالبسازی

برگزاری همایش معرفی صنعت قالبسازی

برگزاری همایش معرفی صنعت قالبسازی و کسب و کار مرتبط با آن

چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران متافو

چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران متافو

چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران متافو

بخشنامه

بخشنامه

بخشنامه

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

جلسه هیات مدیره جامعه صنفی قالبسازان

جلسه هیات مدیره جامعه صنفی قالبسازان

جلسه هیات مدیره دوره هشتم جامعه صنفی قالبسازان