اطلاعیه ثبت نام نامزد های هیات مدیره        انجمن صنفی قالبسازان ایران

اطلاعیه ثبت نام نامزد های هیات مدیره انجمن صنفی قالبسازان ایران

ثبت نام نامزد های هیات مدیره انجمن صنفی قالبسازان ایران

سی و چهارمن جلسه هیات مدیره دوره هفتم

سی و چهارمن جلسه هیات مدیره دوره هفتم

سی و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره هفتم جامعه قالبسازان برگزار شد.

اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیلی

اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیلی

جامعه قالبسازان اقدام به ثبت نام بیمه تکمیلی سال 1396 با شرایط ذیل اقدام می نماید

تسلیت به جناب آقای فرامرز گودرزی، رئیس محترم ادوار گذشته هیات مدیره جامعه

تسلیت به جناب آقای فرامرز گودرزی، رئیس محترم ادوار گذشته هیات مدیره جامعه

جامعه قالبسازان ایران درگذشت پدر گرامی جناب آقای فرامرز گودرزی، رئیس محترم ادوار گذشته هیات مدیره جامعه را تسلیت گفت.

سی و سومین جلسه هیات مدیره دوره هفتم

سی و سومین جلسه هیات مدیره دوره هفتم

سی و سومین جلسه هیات مدیره دوره هفتم جامعه قالبسازان برگزار شد.

تسلیت به آقای حسینی انواری، رئیس محترم ادوار گذشته هیات مدیره جامعه

تسلیت به آقای حسینی انواری، رئیس محترم ادوار گذشته هیات مدیره جامعه

جامعه قالبسازان ایران درگذشت پدر گرامی جناب آقای حسینی انواری، رئیس محترم ادوار گذشته هیات مدیره جامعه را تسلیت گفت.

سی و یکمین جلسه هیات مدیره دوره هفتم

سی و یکمین جلسه هیات مدیره دوره هفتم

سی و یکمین جلسه هیات مدیره دوره هفتم جامعه قالبسازان برگزار شد.