جلسه هیات مدیره جامعه صنفی قالبسازان

جلسه هیات مدیره جامعه صنفی قالبسازان

جلسه هیات مدیره دوره هشتم جامعه صنفی قالبسازان

آرشیو مصاحبه رادیویی اعضای جامعه قالبسازان ایران

آرشیو مصاحبه رادیویی اعضای جامعه قالبسازان ایران

آرشیو مصاحبه رادیویی اعضای جامعه قالبسازان ایران

فرم شناسایی قالب‌سازان

فرم شناسایی قالب‌سازان

فرم بررسی وضعیت کمی و کیفی قالب‌سازان داخلی

بخشنامه

بخشنامه

بخشنامه

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

جلسه هیات مدیره جامعه صنفی قالبسازان

جلسه هیات مدیره جامعه صنفی قالبسازان

جلسه هیات مدیره دوره هشتم جامعه صنفی قالبسازان