برگزاری کارگاههای آموزشی و مشاوره های رایگان

برگزاری کارگاههای آموزشی و مشاوره های رایگان

برگزاری کارگاههای آموزشی و مشاوره های رایگان در روز مجمع سالیانه

برگزاری مجمع عمومی جامعه صنفی قالبسازان ایران

برگزاری مجمع عمومی جامعه صنفی قالبسازان ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه جامعه قالبسازان 27 تیر 1397 برگزار می شود.

همایش معرفی صنعت قالبسازی وکسب و کارهای مرتبط برگزار شد

همایش معرفی صنعت قالبسازی وکسب و کارهای مرتبط برگزار شد

همایش معرفی صنعت قالبسازی وکسب و کارهای مرتبط برگزار شد

اولین همایش معرفی صنعت قالبسازی وکسب و کارهای مرتبط

اولین همایش معرفی صنعت قالبسازی وکسب و کارهای مرتبط

اولین همایش معرفی صنعت قالبسازی وکسب و کارهای مرتبط

اطلاعیه نمایشگاه سورس ایندیا

اطلاعیه نمایشگاه سورس ایندیا

اطلاعیه نمایشگاه سورس ایندیا

همایش کشوری مدیران موفق

همایش کشوری مدیران موفق

همایش کشوری مدیران موفق

اطلاعیه سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین ابزار

اطلاعیه سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین ابزار

اطلاعیه سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین ابزار و تجهیزات فلزی

نمایشگاه تخصصی ماشین ابزار AMB

نمایشگاه تخصصی ماشین ابزار AMB

نمایشگاه تخصصی ماشین ابزار AMB

اطلاعیه واحد های تملیک شده توسط بانک تجارت

اطلاعیه واحد های تملیک شده توسط بانک تجارت

اطلاعیه واحد های تملیک شده توسط بانک تجارت جهت بهره برداری

اولین کنفرانس ارتقا مدیریت در ترکیه

اولین کنفرانس ارتقا مدیریت در ترکیه

اولین کنفرانس ارتقا مدیریت در ترکیه