گزارش مجمع  فوق العاده جامعه قالبسازان ایران

گزارش مجمع فوق العاده جامعه قالبسازان ایران

گزارش مجمع عمومی فوق العاده سالیانه نوبت دوم جامعه صنفی قالبسازان ایران

گزارش مجمع عمومی عادی جامعه  قالبسازان ایران

گزارش مجمع عمومی عادی جامعه قالبسازان ایران

گزارش مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم جامعه صنفی قالبسازان ایران

امضاء تفاهمنامه با شرکت XPRINTER 3D

امضاء تفاهمنامه با شرکت XPRINTER 3D

امضاء تفاهمنامه نا شرکت XPRINTER 3D

جلسه هیئت مدیره جامعه قالبسازان ایران

جلسه هیئت مدیره جامعه قالبسازان ایران

جلسه هیئت مدیره جامعه صنفی قالبسازان ایران

اجلاس اصول و فنون مدیریت بین الملل

اجلاس اصول و فنون مدیریت بین الملل

اجلاس اصول و فنون مدیریت بین الملل

کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالوژِی

کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالوژِی

ششمین کنفرانس بین المللی مواد و متالوژی

اجلاس کشوری نشان پنجگانه مدیریت

اجلاس کشوری نشان پنجگانه مدیریت

اجلاس کشوری نشان پنجگانه مدیریت با محوریت ارتقا دانش رهبری ویژه صاحبان مشاغل و رسیدن به اهداف عالی اقتصادی